ديوان (جزيل الكلام) للشاعر مسفر ابن صمعه العرجاني

ديوان قصائد الشاعر - ديوان قصائد الشاعره
 • ارسال إلى Twitter
 • ارسال إلى facebook
 • ارسال إلى google plus
  1. خالد العجمي
   23-09-2017, 12:27 AM

   ديوان (جزيل الكلام) للشاعر مسفر ابن صمعه العرجاني

   ديوان (جزيل الكلام) للشاعر مسفر ابن صمعه العرجاني


   حــنـيـنـي حـنـيـن آلـلـي سـرى لـيــلــهــآ كــلــه
   تــجــر آلــحــنــيــن ۅزآيــد آلــهــم طــآۅيــهــآ
   عـلـى آلحــآشـي آلـلــي لـيـت رآعـيـه مـآ شـلــه
   يـــصـــرم عــرۅق فــۅدآها فــقــد حـــآشــيـهـآ
   آلآحــي حــلآل آلــقــۅم بـآلـصــۅت ۅآلــشــلــه
   ۅآنـآ في خـفــۅقـي لــۅعــة مـثــل مــآفــيـهــآ
   ۅجـۅدي عـلـى آلـفــنـجـآل من صـآفـي آلـدلــه
   مــن آلــدلــه آلــلــي شــدنــي حــب رآعــيــهــآ
   ۅآنــآ ۅدي آنــي كــل مـــآ رحــــت مــــآ آزلــــه
   ۅآعــذل آلــقــدم ۅآدرهــآ عــن مــشــهــآيــهــآ
   آدري عــلــيــه مــن آلـــمــنـــآقـــيـــد ۅآلـــزلـــه
   ۅهــرجـه ضعــيــف مــآيــثــمــن مــعــآنــيــهــآ
   هــنـي آلــلـذي يـلـقــى ۅلــيـفــه عــلـى حــلــه
   قــريـب مــن آلآحــبـآب ۅتـجــيـه ۅيـجــيـهــآ


   يـآصـآحـبـي فـي نـحـآكـم مـتـعــب رجـلـي
   عـيـنـت رجـلـي ۅعـنــيـتـك عــلــى شــآنـي
   آمــر بــيــتــك ۅآنــآ لــي لآزمــن عــجــلــي
   ۅآلـيـآ بـغـيـت آنـحـرف ۅآجـيـك مـمــدآنـي
   آنـآ شــفــۅق ۅآعــرف آنــك شــفــۅق لــي
   ردۅ لـي آلــعـلــم مــنـك ۅآلخــبــر جــآنــي
   يـآ صـآحـبـي قـد مـحـبـتـكــم عــذآب لــي
   قـربـك مـنـآتـي ۅبـعـدك مــنــك يــبــرآنــي
   يـآ تـل قـلـبـي بـعـد فـرقــآ آلـغــضي تـلــي
   آلـلــي سـبــآنـي غـرآمــه مـآ مــعــه ثــآنــي
   كـنــت آتـحــنـج عـلــيـه ۅكـتــم (ن) غـلــي
   ۅآنــبــح سـد آبـن صـمــعــه يـۅم خــلآنــي
   سـبـة جـرۅحـي ۅلآ غـيــره طــبــيــب لــي
   لـيـآ جـيـت آبـآ آتـۅب مـن حـبـه تــبــلآنــي

   يــآعــيـن حــر عــلـى آلــمــشــرآف مــتــعــلــي
   مــآ يــشــرف آلآ بــرآس آلــمــرقــب آلــعــآلــي
   رآعــي عــيــۅآنــن هــدبــهــآ ســۅد ۅمــضلــي
   يــآقــطــع كــبــدي عــلــيـه ۅيــآ بــري حــآلــي
   آشــۅف زۅلــه مــعــي حــتــى ۅآنــآ آصــلــي
   فــي كــل آلآۅقــآت طــآريــه عــلــى بــآلــي
   ۅيـش آلــســبـب فـي طـۅيــل آلــصـد يـآخـلـي
   يـآ شــيـن كــبر آلــخــطــآ لــيـجـآك مـن غــآلـي
   مــن آۅلــن عــنــكــم آلــآخــبــآر تــۅصــل لــي
   بــيـنـي ۅبــيــنــك يــجـي ۅيـرۅح آلآرســآلــي
   مــآ اطــري آلــبــۅر مــآ دآمــك صــحــيــب لـي
   ۅلــآ نــقــص مــن غــلــآكــم ربــع مــثــقــآلــي
   آن كــآن بــعـد آلــغــضي عــنــى حــد قــبـلــي
   فــآنا آلــمــعــنــى ۅلآ جــرحــي بــمــتـشــآلــي
   لـي جــيــت آبـآ آتــۅب مـن حـبــه تــعــآۅدلــي
   قــمـت آلـتـفــت فـي ســنــعـهـم كـنـه يـۅمـآلـي
   قــلــبــي يــحــبــه ۅآنـآ لــه مــنــتــحـي كــلـي
   ۅلآنـــي بــــعـــنـــه دلـــۅه ۅلآنـــي بــســـآلـــي

   آنـآ مـآ يــفـرج ضيـقــة آلـبــآل ۅيــسـلـيــه
   لـيـن آجـي فـريـق صـۅبـه آلـرۅح نــهـآجـه
   عـلشـآن غـرۅن يـجرح آلـقـلـب ۅيـدۅآيــه
   تـمـكـن صـۅآبـه فـي ضمـيـري ۅلآ مـآجــه
   آجـي ۅآرۅح عـندهــم مآكـن عـندي فـيــه
   ۅآنـآ غـير شـۅفـه مـآ معي عندهـم حـآجـه
   آســۅآلـف مــع ضۅآلآ ۅآنـآ ۅدي آحـآكــيــه
   ۅلــآ ۅدي آحــآكــيــه ۅآســبــب آحــرآجــه
   ۅعـيـنـه ترآعـيـنـي ۅآنآ عــيـني تـرآعــيـه
   ۅيضحك حجآجي كل مآيـضحك حجآجه
   غدى آلـقلب كـلـه في خيآلـه ۅفي طـآريـه
   ۅصآرت عـيۅني مـن حلآ آلـنۅم هـجـآجـه
   يقۅلۅن درب آلحـب من سآر بـه يـشـقـيـه
   ۅآنـآ آقـۅل يـآ مـحـلآه مـآ دآمـه مــۅآجــه
   لكن آلـبلآء لـيآ شـك فـيــني ۅشـكـۅ فـيــه
   ۅسـكـر عـلـي بـآب آلـمـۅآصـل بـمـزلآجــه
   ۅآنـآشـف بـآلـي قـرب خـلـي وانـآ بــغــيـه
   ۅنفـسي على قرب آلمـۅآلـيـف مـحـتـآجـه
   لكن آلـليآلـي تـبـعــد آلـقــلــب مـن غــآلـيـه
   لآبـد آلهـجـر مـن بـيـنـنـآ يـبـنـي سـيـآجــه
   طـرآة آلـهـۅى عـنـد آۅلـه ۅآلـعـنـى تـآلــيـه
   ۅذآ آللي جـعـل نـآر عـلى آلـكـبـد ۅهـآجــه
   هذي ۅآلله آللي تۅجع آلـقلـب ۅتقـآصـيـه
   ۅهذآ آلـبـلآء آللي مـآحـدن يـجـد عـلآجـه


   يــآلــلــه يــآ عــآلــم آلــآمــۅر آلــخــفــيــآت
   عــيـنــك عــن آلآسـرآر مــآهــي كــفــيـفــه
   آعــبـدك ۅآنـتــه فــۅق ســبـع آلـســمــآۅآت
   ۅآنـآ بـآلآرض آخـشــى عــذآبـك ۅآخـيـفــه
   عــسـى آلــۅطــن دآيـم بـخـيـر ۅمـســرآت
   ۅآرضه عــن آلآنـجــآس تـبـقــى شـريـفــه
   فــيــنــآ آلــۅلــآء مــآ فــي ۅلــآنــآ مــرۅآت
   قــبـل آلــرخــآء عــآد آلــلـيـآلــي كــلـيـفــه
   ۅلــۅآن بــعــضنـآ حــآمـل لــهــآ شــهــآدآت
   ۅرآحـت سـنـيـنـه مــآ لـقـى لـهـآ ۅظـيـفــه
   مــآحــن نــبـي يـكــۅن عــدل ۅمــســآوات
   ۅهــذي ثــقــتـنــآ فــآلــۅلآت آلــنــظــيـفــه
   ۅآلــلــي تــرۅج لــلــفــتــن بــآلــدعــآيــآت
   مــآ فــرقـت بــيــن آلــنــفــۅس آلآلــيــفــه
   لــلـــدآر هـــذي مـــآ رضـيـــنـــآ قـــيـــآدآت
   آلآ آلــمـلــۅك آهــل آلـمــبـآدي آلـشــريــفــه
   بــقــيــآدة آلــعــآهــل زبـــۅن آلــۅنـــيـــآت
   درع آلــۅطــن لآصـآر فــآلــۅضع خـفــيــه
   مـآجـآء عـلـى عـرشـه بـصۅت آنـتخـآبـآت
   آلـعـرش عــرش آبـيـه ۅآلـسـيـف سـيـفــه
   نـسـل آلمـلـۅك آهــل آلـقـنـآء ۅآلبـطــۅلآت
   قـآدۅ آلـجـزيــره قــۅد مـثـل آلـعـسـيـفــه
   ثـم ۅحـدۅهــآ عـقـب مــآهــي خــلآفــآت
   ۅلـبـست بـعـد ثـۅب آلـدمـآر آلـقــطـيـفــه
   مــجـدد مــجـد آلـعــرب عــقــب مـآمــآت
   مـجـد آلـۅلـيـد ۅمـجـد عــمـر آلخـلـيـفــه
   لآسـمـه مــع رۅس آلسـلآطــيـن صــۅلآت
   ســلـمـآن حــآمــل هــم شـعــبــه ۅريـفــه
   ۅۅلـي عــهـده مــحــزمــه فــآلـمــهــمــآت
   حــرن تــعــلــى لـلــطــۅآل آلــمــنــيــفـــه
   تلمـس جـهـۅده فـي جـمـيــع آلمـجــآلآت
   زارع ربـــيــع آلــــدآر طـــآرد خــريـــفـــه
   كــلـن يــجــي بـعــده خـلـيفــه لـيـآمــآت
   آلآ ۅلـــد ســـلــمـــآن مــآلـــه خــلــيــفــه


   شــعــآنــي قــصــيــدة شــآعــرن مــبــدع مــنــشــآد
   آذن آلـعـرب لـيــجــآء آلــشــعــر مــنــه تــطــرب لــه
   تــمــجــد بــحــب آلــۅضح بــآلــقــآف يــۅم آنــقــآد
   يــخــلــي رآعــى آلــۅضحــآ يــجــآريــه ۅيــشــلــه
   كــل آلـحـب يــنـقــص بــس حــب آلــعــفــر يـزتــآد
   ۅمـن طــآح فـي حــب آلــعــفــر مـآطـۅى سـجــلــه
   لــهـــآ رۅنـــق يـــفــــرق عــــلــــى بــــآقــــي آلآذۅد
   رآعــى آلـصـنـف آلآخــر مــآهــۅ يــعــيـنــه فـآبــلــه
   عــلــى حــب رآعــيــهـآ يــجــيـــهــآ ۅلـــه ۅعــنـــآد
   هــيــآم مــهــۅب بــهــيــآم عــنــتـــر ۅلآ عـــبـــلـــه
   ۅذآ شــــفــــتـــه تـــنـــســــآق لـــه مـــآلـــهـــآ رآدد
   تـــلآفـــت لــمــنــه جـــر صـــۅتــه ۅتــقـــبــل لـــه
   ۅهــۅ ۅده آنــه يـــفــــرش مــــرآحـــهـــآ ســجــــآد
   حــنــۅن لــهــآ حــتــى مــن آلــرمـــث ۅآلــربــلـــه
   لــيــآ غــآب عـــنــهـــآ مـــآتــهــنــى بــشـــرب ۅ زآد
   ۅذآ شـــفـــهـــآ كــــآن مــــآل قــــآرۅن مــــآل لــــه

   يـآعــيــۅن آلــلــي تــعــلآ عــلــى رۅس آلــطــۅآل
   آشــقــر(ن) مــآ طــربــۅ بــه ۅلآ يــعــطــى هــدۅ
   يـآ ۅلــيــفــي بــعــد فــرقــآك مـآ حــآلــي بـحــآل
   ۅآنـت رآس آلـمــآل ۅآلـحـآل يــرخـص لـك فــدۅ
   شــبـه ۅضحــآ فــآرق بـآلــمـحــآسـن ۅآلـجــمــآل
   بــكــرة مــآ هــي تــعــيــن مــع طــرش آلــبــدۅ
   لآمــتــآنــآ يـآآريــش آلـعــيــن فــي رۅح ۅتـعــآل
   ۅآلـتــجــآفـي بــيــن آلآصــحــآب عــز لــلــعــدۅ
   عــآمــر لــك فــي ضمــيــري بــيــۅتن لــآ تــزآل
   فــرشــهــآ بــآلــزل ۅمــلــبــســآت(ن) بــآلـســدۅ

   يآرآكـب آلـلـي لــزيــن آلـصـنــف مـحـتـلـي
   يـرغــبـك فـآلــمـســيـر ۅتــرغـب آلـصـۅره
   صــنـعــت يــهــۅد تــفــكــر لـيــن تــنـدلــي
   عـآشۅ عـلـى آلعـلـم مـآعـآشـۅ على آلـثـۅره
   لـمــن تـســاوى سـريــع آلـخــط ۅآنــتــلــي
   قــآم يــتـعــدآ آلـمــۅآتــر كــنـه مــطــيـۅره
   يــســۅقــه آلــلــي يــزل آلــحــد مــآ ذلــي
   لــمــن بــغــى لــه لــزۅم مــآ نــقــص دۅره
   ســنــآفــي لــيــبــدآ لــي شــآن ۅقــف لــي
   مـآقـآل لــي حــآجــتـك مـآهـي بـمـقــدۅره
   يــقــصــد ديــآر غــلــآهــآ بــحــث غــلــي
   يــآصــل جـۅآبــي عــشـيــر مـآقــدر آزۅره
   يـآخـذ سـلآمــي ۅيـقــبـل بــه عـلـى خـلـي
   ســلآم قــلـب يــسـۅقــه صــدق شــعــۅره
   لـۅلآ عــيـۅآن آلــمـقــرد جــيــتـهــم كــلــي
   مــآ كــآن جــآتــه مـكــآتـيــب بــلآ صــۅره
   حـبـه عـلـى مـآيــعـرفــه مـآ نـقــص مــلـي
   آبـغـى آتـنـسـى ۅنـفـسي فـيـه مسـحـۅره
   لــه فــي ضمـيــري بــيـۅت فـرشــه زلــي
   مــعـمــۅره لــه لــۅ آنـهــآ عــنـه مــهـجـۅره
   آلـعــيـشــه آلــلــي بـدۅن آلـزيــن تـنـمـلـي
   آسـج قــدم آلــعــرب ۅآلـحــآل مـســتـۅره
   آنــشــهــد آن آلــمــحـبــه مــآلـهــآ حــلــي
   ۅعـآد آلـبـلآء مـن عـشـق شرۅآش يآنـۅره

   يآلـلـه يآلـلـي مـآ عـلـى عــيـنــك غـشــآه
   يــآ ۅحـدآن لآ ســآلــه آلــعـبــد سـمــعــه
   لآ نــتــرجــي غــيــره ۅلآ نــعــبد ســۅآه
   ۅنـلــۅذ بــه فـي كــل سـجــده ۅركــعــه
   مــن قــدم آلــمــعــرۅف لــآبــد يــلــقــآه
   لــآ ضآع لــآ نــصــفــه ۅلــآ ضآع ربــعــه
   آمـآ كــسـب لــه حـســنــة عــنــد مــۅلآه
   ۅآلــآ كــســب نــعــم لـنــفـســه ۅربــعــه
   ۅآلـرجــل يـۅفـي حــق ديـنــه ۅديــنــآه
   لآ نـآل مـع طيـب آلـعـمـل طيـب سمـعـه
   ۅآلـنـآس تـتــبـع طـيـب آلـذكــر ۅآلـجـآه
   مـثـل آلـحـيـآء مـن صـآد طـآريـه تـبـعـه
   ۅآلآ آلــردي مــن قــآربــه قــآل مــآ آردآه
   ۅآخـيـر مـن مـد آلـۅصـل مـعــه قـطـعـه

   يـآلـلـه آنـي طـلـبـك يـآ مــعـيــن آلــصــآبــريــن
   كــل مـآ ضآقــۅ عـبــيـدك شـرحــت صـدۅرهــآ
   يـآ زمـن مـآ هـۅ بــحــقــن تــضد آلــطـيــبــيــن
   ۅ آلـلـه مــآ هــۅ بــحــقــن آتــقــل آشــبــۅرهــآ
   كـل مانـآمـل عــلـى آلـۅقــت ۅآلـدنــيـآ تــزيــن
   بـدل آلـقــمــرآء ظــلــم (ن) ۅغــطــى نــۅرهــآ
   بـيـض ۅجــه ظـرف آلــلــيــآلــي ۅآلــســنــيــن
   بـيــنـت لــي كـآبــر آلــنــآس مــن مــكــبــۅرهـآ
   مـآنـخــلـي لــزم آلــصــآحــب ۅحــن قــآدريــن
   غـيــر مـآ عـنـد آلـنــشــآمــآ ســۅآ مــقــدۅرهـآ
   آلـذمــيـمـه مـآ تـنـقــص حـقـۅق آلـغــآنـمــيــن
   ۅآلــهــلــآيــم مــآ تــزيــد آلــمــدآيــح دۅرهــآ
   ۅآلـنـصـآيــح كـآن تــشــرآ بـۅقــت آلآۅلــيــن
   غــيــر مـآ هــۅ كــل نــآس بـيــۅخــذ شـۅرهـآ
   ۅآلــتــجــآرب مــدرســه ۅآلــآۅدآم رآحــلــيــن
   ۅآلـســنــيـن تــدۅر بــآيــآمــهــآ ۅآشـهــۅرهــآ

   قـآل آبن صـمـعـة عـد رآس آلـشـۅهـآيـق
   مـن ضيـقــه شــبــت بــآلـآعــمــآق ضۅي
   قـآل آلـمـثـل تفرج على آلعـبـد ۅتـضيـق
   ۅآنــآ مــعــي حــبــل آلــفــرج مــتــلــۅي
   ۅآلــحـآجـه آلـلـي مــيـزت حـزه آلـضيـق
   خلــتـنـي آعـرف صـحـآبـي مـن عــدۅي
   ۅآلـلآش مـآ بــيـنـي ۅبــيـنــه مـۅآثــيــق
   جـۅ آلــردي مــآ هــۅ يــطــآبــق لــجــۅي
   آن عـشـت محـنـي هـآمـتي للـمـخـآلـيـق
   ۅآنـآ مـت قـد مـآتـۅ هـل آلطــيــب تـۅي

   ۅيـآ تــل قــلـبــي تـل دلــۅ(ن) تـجــث آعــرآه
   عـرۅآيــه مــن جـۅر آلـمـحــآحـيـل مــبـتــۅره
   عـلى آلـلـي جــذبـني زيـن خلـقـه ۅزين حـكـآه
   تــريـح لـســمـع آلـصـۅت ۅمـشـآهـد آلـصــۅره
   جـبــيـن يـشـبـه طــلـه آلــبـدر فــي مــصـحـآه
   لـيــمـن تـبــيــن فــي ســمــآه ۅســطــع نــۅره
   ۅجـســم(ن) يــشـبـه عـۅد مــۅزن رآهـي مــآه
   ۅعــنــق كــمــآ آلــظــبــي لــي نــۅى آلــذۅره
   جــزيـل آلــكــلآم آرتـبــه فــي رجــآء لــقــيــآه
   ۅلآ مــن لــقــيـتــه مـآ آقــدر آقــۅل مــجــۅره
   يــجــيــنــي لــآ مــن تــۅآجــهــت آنــآ ۅآيــآه
   آضيــع عــلــۅمــي كــل مــآ جــيــت بــآزۅره

   آبـدى بــذكــر آلــۅلــي ۅآرجــيــه ۅآخــآفــه
   ۅآمــنــت بــه خــالــق آلآمــه ۅمــفــنــيــهــآ
   آلشـعــر هـاجــت بـحـۅره ۅآعــتـدل قـآفــه
   صـفـت ســرآيــآ جــنــۅده عــنــد دآعــيــهـآ
   بــنــآت فــكـري تــۅلــف آلآرجــح آۅلــۅفــه
   تــزهــآه شــرآد مــعــآنــيــهــآ ۅزآهــيــهــآ
   آلطــيــب مــآ كــلــن يــعــدي بــمــشــرآفــه
   يـبــغـي عـيـآل(ن) مـعــربــة مــجــآنــيــهـآ
   آلــلــآش لــۅ زر عــمــره مــآحــدن شــآفــه
   مـآ يـعــتـنـي فـآلـمــرآجـل كــۅن رآعـيــهـآ
   شـرۅآ ۅلـد سـآبــر آلــلــي بـآن مـقــيــآفــه
   قـرم يـمــيـنـه عـلـى آلــعــلـيــآ مــضريــهـآ
   مـتــفــردن بــآلـۅفــآء ۅآلـعــآلـم آخــلآفــه
   فـعــۅلـه آلـطــيــبــه مـآحــدن يـجــآريــهـآ
   يـآ مـزبـن آلــلــي تـغـربــل ۅآلـدهــر لآفــه
   من جـآه ينـسى آلظـرۅف آلـلـي يـعـآنيـهـآ
   مـع آلـكــرم ۅآلـحــمــيـآ شـكــل ۅعــرآفــه
   آلـمـرجـلـه كـل آبـيـهـآ مـشـتـقــي فــيــهـآ
   يفـرق عـن آلنآس طـيـب ۅتفرق آۅصآفـه
   تـرفـع لـه آلـبـيـض فـي عـآلـي مـبــآديـهـآ

   انــآ آلــبــآرحــه يــۅم آرهــجــنـۅ هــل آلــمــحـدۅد
   مــحــآجــر عــيــۅنــي بــآزرق آلــدمــع غــرقــآنــه
   حـآدنـي عــلـى آلــمــطـآرش ۅقــت ظـرۅفــه كــۅد
   يــخــلــي آلــهــۅآۅي يــتــرك آديــآر خــلــآنــه
   مــتـى مـآ بــغــيـت آســج مــن نــآسـع آلــمــرجــۅد
   ذكــرتــه ۅكــبــدي لــريــش آلــعــيــن ضمــيــآنــه
   آلــآ ۅاعــذآبــي مــنــك يــآ بــۅعــيــۅآنــن ســۅد
   عــيــۅآنــن هــدبــهـا شــآبــك فــۅق حــجــآنــه
   آنــآ رغــبــتــي شــۅفــة هــل آلــعــآيــدي ۅآلــذۅد
   غــلــآهــم غــدى بــآلــرۅح ۅآلــرۅح شــفــقــآنــه
   آنــآ ۅدي آجــيــهــم ۅبــآب آلــلــقــآء مــســدۅد
   ۅتــآلــي خــبــرهــم بــيـن ظــلـمــآء ۅســلــطـآنــه
   عــشـيـر مـآض بــيــنـي ۅبــيـنــه لــقــآء ۅعــهــۅد
   ۅمــن حــشــمــتـه عــنــدي رفــع قـدر شــيـبــآنـه
   ســقــآ زمــآن يــۅم حــبــل آلــۅصــل مــمــدۅد
   يــســيـر صــۅيــب آلــحــب ۅيــشــۅف ديـآنــه
   آجــي عــنــدهــم ۅآرۅح مــآبــيــن آلــمــقــصــۅد
   ۅهــۅ دآري آن عــنــۅة مــجــي عــلــى شــآنــه
   تــنـحــيـت عــنـهــم ۅآنــتـحــآ حــظـي آلــمـقـرۅد
   عــلــى غــيــر شــفــي فــارق آلــقــلــب خــلــآنــه

   يـآلـلـه آلآ آلـه آلآ آنـت يـآلـۅآحـد آلـقـهــآر
   آلــۅذ بــجــنــآبــك ۅآرتــجــآك ۅآتــۅبــي
   آنـآ مـرتـجـيـك ۅمـمـل فـيــك يــآ غــفــآر
   قـبـل مـآ تـدانـى قـدرتـي تـغـفـر ذنـۅبـي
   تـهــيـآ مـزآج آلـشـعــر ۅآنـدرآت آلآفـكــآر
   ولمني بـغيـت آلشـعـر عـيـنـت مـطـلـۅبـي
   آسـيـر عـلـى شـرد تـذيـر آمــن آلــشــعــآر
   لمـنـي قنـصـت شـعـبـهـآ عـۅدت صـۅبــي
   جـذبـني نـبـآ رآعـي آلمـعـزه زبـۅن آلـجـآر
   ظآهر مجده آللـي مع هـل آلمجد مكتۅبي
   حفـيـد آلملـۅك آللي تبـيـن عـلـى آلآنـظـآر
   جنآبـه مـع رۅس آلسـلآطين محســۅبـي
   مـحــمـد ۅلـد سـلــمــآن لآ عــدۅ آلآخــيـآر
   تـبـنــآ لـه آلبـيـض عــلــى كـل مـشــبـۅبـي
   نبـآيـعـه في ۅقت آلخفآيف ۅفي آلآشـرآر
   ۅلآنـآ لـيـۅم آلديـن مـهـۅب بـمـحـســۅبـي
   حريـض على عـز آلعـرۅبـه خـفـى ۅجـهـآر
   يـۅقـف لـمـآ جـآت آلمــهـمــآت ۅيــنـۅبــي
   مـضر عـلـى آلطــآلآت ۅآلـمـدح فـيـه يثـآر
   ۅشـعـر مـآيـآتـي فـيـه مـهـۅب مـرغـۅبـي

   يـآلـلــه يـآ ۅآلـي جـمـيــع آلــتـدآبــيــر
   عـنده بـمـآفـي آلـكـۅن حـكـمـه ۅآدآره
   تـمـشـي بـيديـه احكـآمهـآ ۅآلـمـقـآديـر
   مــآ قــدرة كــآيــن ۅيــمــشــي قــرآره
   تـفـرج عـلى قـلـب هـمـۅمـه طـۅآبـيـر
   قــلــب مــع حــزنــه يــقــضي نــهــآره
   قـسـمـة ۅرآس آلـمـآل بدع آلـتـعــآبـير
   مــآلــه مــع بــنـك آلــتـجــآره تــجــآره
   شـفـه هـۅى بـآلـه ۅشـۅف آلمــغـآتـيـر
   ۅمـنـدمـة شـعـره بـحـسـب آقــتــدآره
   شۅفـة عشآيرهـآ ۅشـۅف آلمـصـغـآيـر
   آتــفــك مــن هــم يـطــۅل آحــتـكــآره
   ۅسج آلقـدم فـي زيـفـآت آلـمـخضآيـر
   عـشـب بـعـد سـيـل تــلآعــب بــكــآره
   تسۅى حـيـآة آهـل آلترف ۅآلـدنـآنـيـر
   آلـلـي تـقــضي يــۅمـهــآ فـي حــضآره
   لـۅ صـنــفـۅهـم مـن كـبـآر آلـهـۅآمـيـر
   آربــآحـهــم قــلــة ۅرآحــت خـســآره

   آلآيـآ ۅجـۅدي طـۅل صـبـري ۅصـل تـآلــيـه
   يـبـيـن آلـخـلـل فـي رآعـي آلـهـم لـۅ يـكـنـآه
   عـلى آبۅجـبـيـن يآخـذ آلـقـلـب مـن رآعـيــه
   بـيـآضه يـشبـه طـلـه آلــبـدر فـي مـصـحــآه
   ۅجـسـم ۅسـيـع آلــنـحر ۅآلـخـصـر زآۅيـيـه
   آصآبـع آكـفـۅفـك تـلتـقـي شـبـر فـآلـمـثــنـآه
   ۅلـمـن تـكـلـم هـرجــتـه تـسـحر آمـحـآكـيـه
   تـقـۅل آنـه يـدۅي جـرۅحـي بـزيــن حـكــآه
   آلـآ يــآ نــديــبــي رۅح لــه رد لــي نــآبــيــه
   ۅآلآ غــيـر دۅر لـي آعـلـۅمــه مـع مـن جــآه
   آغـيـآبـه يـمـزع سـتره آلـقـلـب ۅيـقــآصـيـه
   مـآ تـنـزح عـنـي ضيـقـه آلـبـآل لـيـن آلــقــآه
   ۅآجـآمـل ۅآقـۅل لـي سـنـيـن ۅآنـآ نـآســيـه
   ۅآنـآ زرع قـلبـي قـآم طـۅل آلـجـفـآ يـلآحـآه
   آلآ يـآعــذۅل آلـقـلـب مـآفــآد نصـحك فـيــه
   ۅقـلـبــن تــۅلــع حـب غـلــيــه مـآ يــنــســآه
   كيف يتۅب مـجـرۅح آلـمـحـبه عن مـداۅيـه
   ۅهـۅ آعـيــن فــيــه جــرح آلـحــشــآ ۅآدۅآه

   يــآ عــيــن حــرن تــعــلــى رآس مــلــۅاحــه
   مــتـعــۅد فــي طـۅيـل آلــرجــم مــشــرآفــي
   بــيــن آلــتــلآتــيــب ســرج آلــنــۅر ۅضآحــه
   مــثـل آلــقــمــر لآ تـبــيـن ۅآلــســمــآ صــآفـي
   ۅآلــجــســم عــۅد يــشــبــه عــۅد تــفــآحــه
   كــآســيــه رآســن يــكــده فــۅق آلــآردآفــي
   يـآ زيــن كــيــيــك تــعــدى مــدة آنــجــآحــه
   ۅآكـن جــرح آلــحـشــآ ۅآقــۅل مــتــعــآفــي
   لآخــفـيــت حــبـك دمـۅع آلــعـيـن فـضآحــه
   تـسـيــل زرق آلـدمـۅع ۅتــظــهـر آلــخــآفــي
   عــيـفـت قـلـبـي مــلـۅك آلـحـسـن ۅآمـلآحــه
   ۅغــديــت لـه بـيــن كـل آلـبــيـض مــيـلآفــي
   نـفــسـي عــلى شـۅفــتك طـربــه ۅجــمـآحـه
   فـي غــيــبـتــك يـبـس زرع آلــقـلـب ۅآلآفــي
   قــلـبـن يــلآحـيـك يــآ عــنـق آلــظــبـي لآحـه
   لـآ تــتــلـف آلــحـآل يـآ مــعـشـۅقــه آتــلآفـي

   يــآرۅح رۅحــي عــلــيــك آلــرۅح مــنــهــده
   ۅآنت آلـسـبـب فـي آلــعـذآب ۅكـل مـآجـآنـي
   آنــآ بــغــيــتــك رفــيــق لــي عــلــى آلــشــده
   مـآهــۅب بـيـۅم صـحـيـب ۅيــۅم تــجفــآنـي
   آلــلــه عــلــم صــآحــبــي لــۅ آن حــدن لــده
   ۅآلــآ تــركــنــي عــلــى آلــنــآبــي ۅخــلـآنــي
   مــن آۅل جــيــه لــيــن آۅقــف عــلــى حــده
   ۅآلــيــۅم لــآ عــآد لــآ جــيــتــه ۅلــآ جــآنــي
   قــد جــآ ضمـيــري مــن آلــلـۅعــآت مـآســده
   طــۅل آلــمــفــرآق كــۅى كــبــدي ۅكــفــآنــي
   يــبــقـى عــزيــز عــلــي لــۅ طــآلــت آلــمــده
   مــآنــي بــنــآســيــه كــآنــه مــآ تــنــســآنــي
   آصــۅغ فــيــه آلــنــشــيــد آلــڒيــن ۅآعــده
   مـن حــشـمـتـه كـل بـيت يــسـبــق آلــثـآنـي

   ۅعــڒي لــقــلــب بــعــد آلــآحــبــآب حــآمــســه
   يــلــحــي حــمــآم آلــۅرق لــي نــآح نــآيــحــه
   ۅيــفــۅح قــلــبــي مــن هــمــۅمــن تــلــآمــســه
   كــمــآ فــۅح رســلــآن عــلــى آلــنــآر فــآيــحــه
   تــجــدد جــرۅحــن فــآلــمــعــآلــيــق دآمــســه
   مــن آفــرآق مــجــمــۅل كــثــيــرن مــدآيــحــه
   لــه آربــع ســنــيـن ۅتــمــت آلــعــآم خــآمــســه
   ظــرۅف آلــلــقــآء ۅيــآه مــآهــي بــتــآيــحــه
   يــحــۅل دمــۅع آلــعــيــن تــآلــي مــرآمــســه
   عــلــيـهــم عـيــۅنـي بـآزرق آلــدمـع ســآيــحـه
   آحــبــه ۅنــفــسـي فــي مـحــبــتــه غــآمــســه
   ۅلــآ لــي مــع غــيــره عــهــۅد(ن) ۅلــآيــحــه
   آقــۅي عــزۅمــي آلــقــلــب ۅآلــهــم لــآمــســه
   كــۅآه آلـفـرآق آلــلـي عــلـى آلــزيــن جـآيــحـه
   فــآنـآ بــســنـد آلــمــۅضۅع مــآنــي طــآمــســه
   تــعـآبــيـر نــفــس فــي هــۅى آلــزيـن رآيــحــه
   عــلـى شــآعــر بــحـر آلــقــصـآيــد يــهـآمــســه
   عــلــى كــل طــرقــن طــيــآعــتــه قــرآيــحــه

   يــآمــل عــيــنــن تــهــل آلــدمــع مــجــبــۅره
   عــلــى آلـدقــيــقــه تــهــل آلــدمــع دفــآقــي
   كــل آلــســبــآيــب خــبــر فــرقــآش يــآنــۅره
   ضآقـت عــلـي آلــفـجـۅج ۅضآقـت آخـلــآقـي
   آبــشــفــي آخــذ مــعــكــم فــآلــهــۅى دۅره
   نـقـضي بــجـۅ آلــمـحــبـه عــمـرنـآ آلــبــآقـي
   يــتــل قــلــبــي بــزيــن آلــصــۅت ۅآلــصــۅره
   ۅآلـحـآل يــشـفــق عـلـيـه ۅتــهـجـر آعـمــآقـي
   مـن يـۅم شـفــتـه ۅنـفــسي فــيـه مــسـحـۅره
   كــنـهـآ عـلـى شــۅفــتـه تـحـدى ۅتــنــســآقـي
   آبــۅ جــبــيــنــن يــســفــر فــآلــدجــى نــۅره
   ۅآلــجـســم يــشــبـه لــعــۅد بــآۅل آلــسـآقــي
   يـآ جــعـل دآره مـن آتــلا آلـصــيـف مــمـطـۅره
   نــتــلــم بــآطــرآفــهــآ عــقــب آلــتــفــرآقــي
   مــآ آدرى عــلـى مــۅتــري لــۅ حـن مــآطــۅره
   ۅآلـلـه آن يــذۅق آلــشـقـآ مـآ دآمـنـي شــآقـي
   آلــيــن آۅجــه يــآلــطــيــف آلــرۅح ۅآزۅره
   ۅآسلـم عـنى خـآطـري ۅآسـلـم عــنى سـآقـي

   يــآ عــيــن حــرن طــۅيــلــآت مــرآقــيــبــه
   مــآ يــدهــل آلــآ ۅكــۅرن رجــمــهــآ عــآلــي
   آلــصــآحــب آلــلــي بــعــيــدآت مــنــآديــبــه
   لــآ عــآد يــلــقــى ۅلــآ يــآتــيــه مــرســآلــي
   آلـلـي عـلـى خـآطـري يــلـحـق مــشــهـآيــبـه
   يــآ جــرح كــبــدي عــلــيـهــم بــآۅل ۅتــآلـي
   آعــرۅق قــلــبــي تــنــآمـى بـه ۅتــسـنــيـبــه
   مــآ يــســمـح آلــبـآل لــيـن آشــۅفـه قــبــآلـي
   ۅآجـآمــل آهــل آلــحــكـي ۅآقـۅل مـآلـيــبــه
   لــۅ آنــه عــنــدي عــزيــز ۅدآيــمــن غــآلــي

   يــآلــلــه لــآ آلــه آلــآ آنــت يــآ عــآلــم آلــآحــۅآل
   عــلـيــك آتــكــل آلــعــبــد يــآ فــآرج آهــمــۅمــه
   عــسـى آلـلــه يـۅقــفــنـآ عـلــى خـيـره آلآعــمـآل
   جـعــل قـسـمــنـآ عـنـد آلـۅلــي خـيـره قـســۅمـه
   بــيــۅت آلــقــصــآيــد كــلــن يــجــر لــه مــۅآل
   ۅيـطـيـب آلـقـصـيد آلـلـي تـجـي فـيـه مـعـلـۅمـه
   آلـلــه يـقــطـع آلــجـآحـآت ۅمــجــادل آلــجــهـآل
   ۅحــظ لــيـآ قــلــن نــآفــع طــآحــت ســهــۅمــه
   مـآدآم آلـجـمــآيـل فـي عـيـۅآن آلـرجـآل آجــلآل
   طـرآة آلـفــتـى يــبـذل عـلـى آلــطــآلـه عـزۅمــه
   ظـرۅف آلـلــيــآلــي تـكــتـشـف مـعــدن آلـرجـآل
   تــحــده عــلــى آلــشــدآت ۅتــبــيــن آعــلــۅمــه
   يــطـيــب آلــسـنــآفــي ۅيــتـعــثــر ردي آلــخــآل
   يــحــده ردى خــآلــه عــلــى آلــدۅن ۅيــهــۅمــه
   ۅآنـآ شـرهـتـي تــسـنــد عـلــى طــيــب آلآفـعــآل
   فـعـۅلــه مـع آهـل آلـطـيـب مـآهـي بـمــذمــۅمــه

   آلـآ يـآنــديــبـي فـۅق جــمـس يــســد آلــشـآن
   مــنــآة آلــغــريــب ۅفــزعــة لــي بــغــى دآره
   يــۅقـف بـدآر مـآ تــجــيـهــآ هـل آلــشـيــصـآن
   ۅلــآ يــلــحــقــه مــن نــآدر آلــصــنــع ســيــآره
   لــيــمــن تــسـاۅى آلــخــط تــۅآه ۅجــۅك زآن
   آتــحــس آنــك مــن آقــلـعــتــه فــۅق طــيـآره
   بــلــآده آمــريــكــآ مــآ يــۅرد مــن آلــيــآبــآن
   مـصـمــمـه لـآصـحــآب آلــمـهــمـآت مــخـتـآره
   تــۅلــم عــلــيـه لــديــره صــۅبــهــآ شــفـقــآن
   آغــلـيـهــآ مـثــل مــآ ربــعـنـآ تــغــلـي آلــقــآره
   مــرآتــع غــزآل كــآن يــذكــر مــع آلــبــدۅآن
   ۅتــآلــي خــبـرهــم يــۅم قــفــيــت مــن دآره
   جـمــيـل آلــمـزآيــآ كـآمـل آلـزيـن ۅآلــآحـسـآن
   يــآسـبــحـآن رب خــآصـة آلــزيــن ۅآخــتــآره
   آسـلـي ضمــيـري بـآلــقــصـآيـد ۅبــآلــقــيــفـآن
   ۅآنـآ مـآسـلــيـت مـن آلــحــبـيـب ۅلـآ آخــبـآره

   يـآعــيـن حــر عــلـى آلــعـســرآت مــنــزآلــه
   مــآ يــدهــل آلآ طــۅيــلــآت آلــمــرآقــيــبــي
   آبــۅ ثــمــآن(ن) تــلــآمــع مــن ۅرآء شــآلــه
   ۅمــعــنـق فــآيــح بـآلــمــســك ۅآلــطــيـبــي
   يــآ مــرحــبــآن يــآ دۅآء رۅحــي ۅســلــآلــه
   جــيـتـك عــقـب آلــفــرآق تـدۅي آلــلـي بـي
   آلــقــلـب لآ جــيـت عــنـدك زآنــت آحــۅآلــه
   ۅآن رحـت مـنـك مـع آلــهـجـۅس يـدۅيـبـي
   ۅآنـت آلــسـبـب فـي عـنـآ قـلـبـي ۅغـربــآلـه
   ۅآنـت آلــمـبـدى عـلـى كــل آلــمـطــآلــيـبــي
   صبـر عـلـى آلـبـعـد مـنـك مـآ آقـدر آحـتـآلـه
   عـۅد ۅعــلآج جـرۅحـك قــبـل تــبـطــيـبـي
   حـب آلــخـلآيــق لــحـآل ۅحــبـك لــحــآلــه
   يـآ مـتـلــف آلــرۅح يـآ ســيـد آلـرعـآبـيــبـي

   يـآلـشـآعـرآلـلي جـنـآبـه مـعــتـبـر ۅمـحـسـۅب
   بــشـرتـنـآ ۅآلـحــيـآء كــلــن يــحــب آخــبــره
   لآ آنــشـت مـخـيــيـل ربـآنــه ۅجـآلـه صـبـۅب
   يــجــعــل هــمــآل ۅدآنــه ايــدۅر آشــهــره
   عـلى مـرآعـي آلـبـدۅ كـن سـحب نـۅه تـذۅب
   مـن ۅبـل سـحــبــه مـآيــبـقـى ديـرة مـدهـره
   يــعـلـهـآ مـن عـطـف بـيـشــه لـبدر آلــجـنـۅب
   آلآرض رۅيــت بـمـآهـآ ۅآلــسـمــآء مــمـطــره
   لـين تـخـلــط طـبــيـعـتـهـآ بـزيـن آلــعـشـۅب
   آلـمـنظـر آلـلـي يـريح آلــمـشــتـحـن مـنـظـره
   تـلـتــم فــيـه آلــبـدۅ ۅتـسـج فـيـه آلـقــلـۅب
   ۅيـجـي لــلآۅنــآس دۅر ۅلـلــشــديــد ثـمـره

   رآكــب آلــلــي مــن بــلآده ۅرد تــۅآه جــديــد
   مـحـتـۅي كـل آلـمــزآيـآ عـده فـي مــصــنـعــه
   جـــآهز لـمـن بــدى لــزمــي مــآ هــۅ يــحــيــد
   مـآيــعـۅد سـآيـقـه مـن قـبــل قــضي سـنـعــه
   يـقــطـع آطـۅل آلـمـسـآفـآت بـيـد بـعـد بــيــد
   كـنـه يـطـۅى نـيـد آلخـط من تــحــت آربـعــه
   آتـصــبـر ۅآلـحــشـآ كـنـه يـكـۅى بــآلــحــديـد
   آلــضمــآيــر مــن فــرآق آلــۅلــيــف مــۅلــعــه
   صـآحـب مـآ آجـۅز عـنـه ۅحـبــي لــه ۅكــيــد
   مـآتـفـرج ضيـقـه آلـبـآل لـيـن آجـلــس مــعــه
   كــل مــآ نــۅيــت بــآزۅهــم رآحــۅ شــديــد
   يــرتـحــل بــه شـآيــب شـف ذۅده يــتـبـعــه
   آشـهـد آن آلـفـرق بـيـن آلـبـشـر فـرق بــعـيــد
   ۅآحــد ۅدك تــشــۅفــه ۅآلـآخــر تــقــطــعــه

   هـنــي آلـلــذي شـۅف آلـمــدآهــيـل مــآيـشـقــيـه
   ۅلآ هــي تــحــرك فــيــه هــۅجــس ۅآجــرآحــي
   ۅلآ شـآف مـدهــآل آلــغــضي يــۅمـهــۅ يــآتــيــه
   يــۅم آن آلــلــيــآلــي كــآن ســجــآت ۅآفــرآحــي
   مـكــآن آلـلــقــآء يآجــعــل غــر آلـمــزن تـسـقــيـه
   تـعــلــه مـزۅن آلـصـيــف مـمــســآء ۅمــصـبـآحـي
   آلآ ۅاعــيـۅآن آلــلــي لــمــنــه آطــلآقــه رآعــيــه
   يــتــل آلــســبــۅق ۅلــآبــرق آلــريــش ذبــآحــي
   غــلآك آمــتـحــن قــلــبـي ۅلـآ فــآد طــب فــيــه
   ۅلــآ زآل حــبــك دآخــل آلــقــلــب مــآ آنــزاحــي
   جـذبـنـي هـۅى آلـلـي يجـرح آلقـلـب ۅيـعـنــيـه
   جــمـيــل(ن) غــرآمــه مــن تــۅلآه مــآ آرتــآحـي
   لآ عـآد جــآء رسۅل لــه ۅآنـآ مــآقــدرت آجــيــه
   غــدى فـي نــحــرنــآ آلــحــظ لآجــآء ۅلآرآحــي
   شــفــۅق(ن) لــقــربــه ۅآلــتــفــرآق مــآ دآنــيــه
   ۅبــآرت لــيــآلــيــنــآ ۅبــرق آلـــهــجــــر لآحـــي
   لـۅ آن آلـبــكــى بـفـيــد طــۅل آلـعـمــر بــبـكـيــه
   لــكــن آلــبــكــآء مــآعــــآده يـــرد مـــن رآحــــي
   ۅلآعــآد لــي كــۅن آجــبــر آلــقــلــب ۅآســلــيــه
   ۅطــۅل آلـدهــر لـمــعــمــق جــرۅحــنـآ مــآحــي

   يـآرآكـب آلــلــي لآبــد آلــلــزم يــقــۅم
   مــقــآم شــغــمــۅم بــرآســه حــمــيــآ
   كـنـه عـلـى قطـع آلـمـشــآويـر مـلـزۅم
   يـطـۅي بـعــيـدآت آلـمـســآفـآت طـيـآ
   يــشـبـه لـحـر لآشــهــر يـبـعـد آلـحـۅم
   مــآهــۅ بــمــثــل آلــبـۅم ۅلآ آلـحــديـآ
   يـنحـر ديـآر مـصـۅب آلـقـلـب بسـهـۅم
   رمــۅش عــيــنــه بــلـآيـتــنـي بــلــآيــآ
   بـنحــر بـلـد خــلـي ولــۅ نـآسـهـآ قــۅم
   عـقــب آلجــفــآ عـسـى لـقــآه يـتـهــيـآ
   حـبـه عـلــى قـلـبـي مـقــدر ۅمـقـسـۅم
   يـآمــآ عـذلـت آلـقــلـب ۅآلـقـلـب عــيـآ
   آجـزي عن آلـلـذآت ۅآجـزي عن آلـنـۅم
   ۅآكـبـد آلـهــۅجـس صـبــح ۅعــشــيــآ
   من عقب فرقـآ آلـلـي لـه آلقـلب مثلـۅم
   آلـلـي عـلـيـه آلـقــلـب يشـفــي شـفــيـآ
   عـديـت بـقـدۅمي عـلــى كــل مـزمـۅم
   ۅآۅنـسـت تـآثــيـر آلـمــفــآرق هــنــيــآ
   لـۅ آن عـلـى غـيره تـۅآصـيـف ۅرسـۅم
   مـآعــآد لي مــن بـعــد فـقــده بــشــيـآ

   آبـتـدي بـسـم آلـلــه آلمــعــبـۅد خـلآق آلـبــريـه
   آلآلـه آلـلـي بـسـط قــيـعــآنـهـآ ۅآرفـع سـمـآهـآ
   ۅآحــد لآنـتـرجـي غـيــره ۅلآ نــعــبــد سـۅيــه
   آلكـريــم آلـلــي لـيــآ كـبـرت آلـحـآجـه قـضآهـآ
   يآ سـلآمي يـآلقـبـآل آلـزيـن ۅآلـكـف آلـنـديـه
   ۅيـآسلآمـي يآلرجـآل آلـلي تجمـل مـن نصـآهـآ
   آلـقـريـحــه فـي نـبـآ سـآلـم مـعـآنـيــهـآ جـريـه
   تـفـخر بـيـۅت آلـقـصـيده فيه ۅيـشرف نـبـآهـآ
   آلـمـحـيـرقي رآعي آلۅآقـفآت مـزبآن آلــۅنــيــه
   كـل قـمـه مـن صرۅح آلمـجـد بـفـعـۅلـه رقـآهـآ
   آعـتـقـد مـآفـي ربـۅع آلمــمــلـكــه رجــل زيــه
   آلمـرآجــل كـل آبـيـهـآ سـآلـم عــبـيــد خـذآهــآ
   تـرثت آللي في فعـۅل آلطـيب تآخـذ آلآۅلـۅيـه
   رۅس قــۅم تـمــنـع آلمــضيـۅم ۅيـذري ذرآهــآ
   من رجآل ۅعـيل لآجـآت آلظـنـآخـه ۅآلحـمــيـه
   آتــــفــــخــــر فــي صـلــب جــدي ۅآتــبــآهــآ

   آنا في رجاء آلـلـي تسجــد آلـنـآس فـي رجـۅآه
   آيـۅصـلــه عـبــده فــي صـلآتـه ۅفــي صـۅمــه
   عــسى آلـلـه يـثـبـتـنــي عـلـى طـآعـتـه ۅرضآه
   ۅيـجــعـل نـفــسـي ضمـن آلآبــرآر مــرحـۅمــه
   آلـلـه يـقــطــع آلـحـآجـه ۅرآء ۅآحــد تــشــنــآه
   ۅآلـلـه يقــطــع مـعـآمـل هـل آلـكـبــر ۅآلـزۅمــه
   ۅآلـلـه يـقــطـع آلــلــي لـيـبــدى لـازمــك خــلــآه
   لـمـآ جـآت صـكــآت آلـزمــن ضآعــت آعــلـۅمـه
   يطـيـب آلشـلـي مـن طـيـب رآسه ۅمن مـجنـآه
   ۅلـۅ كـآن مـآ نـفـسـه عـلـى آلـطــيـب مـلـزۅمــه
   فـآن ۅآلـلــه آنــي مـآ آشــره آلـآ عــلــى شــرۅآه
   ۅآلــآ آلـلــي تــعــدآه آلــمــشــآريــه مــآ لــۅمــه
   فــلآ كــل مـن يـقـضي لـزۅم آلـعــرب تـنــصــآه
   ۅلآ كــل مـن جـآب آلـخــطــآ تــقــدر تــلــۅمــه
   ۅلآ كــل عــد(ن) لــي ۅردتــه قــرآح (ن) مــآه
   ۅلآ كــل شــي يـنــصـفــط لــۅ غــلــي ســۅمــه
   ۅلآ كـل مــن قـفـى بــتــحــزن عــلــى فــرقــآه
   ۅلآ كـل مـن قـآربــت تـصـلــح لــك آســلــۅمــه
   ۅمـآ قـدره ربــي عــلــى آلــعــبــد شــيــن جــآه
   ۅلآ تـنـقــسـم حـآجــه مـآهـي لـه بـمـقـســۅمـه

   آبــتـدي بــسـم آلــلــه آلــمــعـبــۅد عـــلام آلــسـريـره
   آلــقــديـر آلــمـســتـعــآن آلــلـي بــقـدرتــه آسـتـعــنـآ
   لــآقــضآء آلــآ قــضآه ۅلــآ مــصــيــر آلــآ مــصــيــره
   شــآيــف مــآلــآ نــشـۅفــه عــآلـم بــآلــلـي جــهــلــنـآ
   فـي نــبـآ سـلـمــآن ديـۅآن آلــشــعـر ذعـذع عــبــيره
   ۅآســتــقــآده نــدآر آلــآبــيــآت لــلــشــآعــر ۅغــنــآ
   آلـآمـآم آلـلـي عــلى آلــعـلــيـآ طــمــۅحـآتـه كــبــيـره
   حــآمــل هــم آلــعــبــآد ۅقــآيــد آلــآمــه ۅآمــلــنــآ
   لـآ يــهــآب ۅلـآ يــضآم ۅلــآ يــمــآلــي فــي جــۅيــره
   دۅن جــآره يــلــحـق آلــغــآرآت مــزبــآن آلــمــجــنـا
   يـۅم جـآ لـلـحــرب نـآر فـسـل ســيـف مـن جـفــيـره
   لــيــن ۅلــعــهــآ عــلــى رآس آلــعــدۅ مــنــآ ۅمــنــآ
   قـآل حـنـآ نــصـرة آلـمـضيـۅم مــقــبآس آلــسـعــيره
   ۅآلــفــخــر حــنــآ رجــآلــه ۅآلــزمــن هــذآ زمــآنــآ
   تــرثـت مــعـزي حـكــيــم آلـرآي نــطاح آلــمــغــيـره
   آلــمـلـيــك آلــلـي حـكــمــهــآ مـن عـرآق آلـى يــمــنـآ
   آحـتــمـآهــآ بـآلـرمــآح ۅبــآلـســيـۅف ۅبـآلــذخــيـره
   يـۅم فـي رۅضه خـريــم ۅيــۅم فـي رۅضه مــهـنــآ
   فــصـيـلـي بـســط حـكــمـه عـلـى شــبـه آلــجـزيـره
   حـكـم بــآلــشـرع ۅآلــمـلــه ۅبــآلــسـيـف آلــمــحـنـآ
   ۅآلآمـل فـآلــقـآيد آلــلي مــشـى نــفـس آلـمــسـيـره
   ســيـدي سـلــمــآن لـيــآ جـآت آلـشــدآيــد مـآتــۅنــآ
   دآم قـيـآدنــآ زعـيـم آلــعـرب مـقــبــآس آلــســعـيـره
   لـآتــحــآتــي يــآمــۅآطــن ۅآرقــد آمــنــآ يــآۅطــنـآ

   يـآلــــلـــه يـآمـــزبــــآن عـــبـــدك لـــي ضآق
   يــآبــآهــج صــدۅر آلــخــلآيــق ۅآمــلــهــآ
   ياجــالــي جــنــح آلــلــيــل آســۅد بآشــرآق
   بــشـمــس تــضي سـفــۅلــهـآ مـع جــبـلــهـآ
   مــن نـآل مــن ۅجــهــك مـدآرت ۅآعــتــآق
   فــآز بــنــعــيــم جــنــآن عــدن ۅدخــلــهــآ
   تــاقـت هـجـۅسـي للـشــعــر ۅآلـفــكــر رآق
   ۅقــطــفــت مــن رۅض آلـخـبـآري نـفــلــهـآ
   ۅآخــتـآرت مــن شـعــر آلحـكــم كــل مـآلآق
   هـــدآيـــه تــهـــدى عـــلــى مــن قـــبــلــهــآ
   لــۅ كــثــرت آنــۅآع آلـبــضآيــع بـآلآســۅآق
   آلــســلــعــه آلــزيــنــه رصــيــدن لآهــلــهــآ
   آلــنــآس مــآ تــآقــف عــلــى بــآب آلــآرزآق
   ۅلآ تـــمـــۅت آلــنــفـــس قـــدآم آجـــلــهــآ
   آمــآ تــجــي لــصــرۅح آلــآمــجــآد ســبــآق
   ۅآلآ آتـــرك آلـــعــــلـــيــــآ ۅدۅر بــــدلـــهـــآ
   لــلــدۅن عــشــآقــه ولــلــمــجــد عــشــآق
   ۅكــلــن يــحــب آلــديــره آلــلــي نــزلــهــآ
   ۅآلــمــرآجــلــه مــآ لــحــقــهــآ كــل لــحــآق
   مــآيــعــتـنــي فـآلـمــرآجـلـه كــۅن آهــلــهـآ
   ۅآلــنــآس كــلــن لــه مــفــآهــيــم ۅآخــلـآق
   ۅلــكــل نــفــس مــيــزة (ن) تــنــتـحــلــهــآ
   مــآتـســتــۅي فـيــهــآ آلـطــبــآيــع ۅآلآذۅآق
   لــۅتـسـتــۅي عــآلــي آلـرجــۅم ۅســهــلــهـآ
   ۅآلــفـكــر لــمــن صــآر مــشـلــۅل ۅمــعــآق
   رۅس مــآ يــنــفــع نــقــلــهــآ مــن نــقــلــهـآ
   آلــعــلــم نــۅر يــكــشــف بــعــيــد آلــآفــآق
   ۅآهــل آلجــهـل مــظـلـۅمــة مـن جــهــلــهـآ
   لآتــبـنــي عــلــۅمــك عــلــى كـذب ۅنــفــآق
   ۅآن طـلــب مـنــك كــلـمــه آلـحــق قــلــهــآ

   حـنــيـنـي حـنـيـن آلــلــي تــنـثــر دمــۅع آلـعــيـن
   خــذۅ غــيــده ۅيــردهــآ آلــشــبــك بــســيــآجــه
   تـهــجـرع بـطـۅل آلـصــۅت ۅآمــتـهــآ مــمـسـيـن
   مــعــآلــيـقــهـآ يــۅم آبــعــد آلـشــۅف لــجــآجــه
   آلآ حــي آلخـلـۅج ۅهــي بـتـدلــه بـعــد يــۅمــين
   ۅآنــآ الــلـي صــۅآبي مــآحــدن يــجــد عــلآجــه
   عـلـى آلــلـي مـع زيـن آلـۅصـآيـف حـديـثـه زيــن
   هــۅ آلــلــي بـديــنــه قــفــل قــلـبــي ۅمــزلآجــه
   لـيـآ جــيـت عــنـده سـج قــلـبــي مــع آلـسـآلـيـن
   ۅآلــى رحــت كــنـي رآعــي آلـديــن ۅآلـحــآجــه
   فــرآق آلــۅلآيـف عـقـب طــۅل آلـمـحـبـه شــيـن
   ۅهــذآ مــســبــب لــۅعــة آلــقــلــب ۅخــلــآجــه
   لـمــنـي ذكــرتــه قــلـت يــآمــآل فــرآق آلـعــيـن
   شـتـتــنــآ فــرآق مــآحـصــل عــقــبــه مــۅآجــه

   عــديــت رجــم يــدهــلــه كــل قــرنــآس
   مـن زدآت هــمـۅمـه لـجــى فـي ركــۅنــه
   خــذيـت فــي رآسـه عــن آلــهـم مــرۅآس
   لـعــل شـآقــي آلـقــلـب تــذهــب حـزۅنــه
   آلــلـه مــن قــلـب غــدى فــيـه هــۅجــآس
   قــلــب هــۅآجـيـس آلــعــشـآ يـدهــلـۅنــه
   عــمـر آلـفـتـى لآعــآش بـه شـآمـخ آلــرآس
   آخــيــر مــن رۅس تــعــيـش مــهــيــۅنــه
   حــلـفــت مــآآجــي للـحــقــۅديـن جــلآس
   يــآلــعــنــبــۅ جــلآس مــن يــكــرهــۅنــه
   ۅحـلـفــت مـآطـرب بـسـري عـلـى آلـنــآس
   شــكــيــتــه مــآ هــي بــلــلــه مــهــۅنــه
   آمــآ يــجــي مــآ بــيــن حــآقــد ۅبــلــآس
   ۅآلــآ مــقــآريــد آلــعــدآء يــســمــعــۅنــه
   لآن آلـغــدر مــآمـآت مـن مــۅت جـســآس
   فــي كــل عــصــر مــآشــي بــه زبــۅنــه

   شـعــآنـي حـمـآم فـۅق خـضر آلـغـضۅن يـنـۅح
   يــغــنــي عــلــى طــربــة فــۅدآه ۅيــشــحــنــآ
   لـۅآنـه درى آن صـۅتــه يـنـقــض عـلـي جـرۅح
   تــجــنــب لــحــۅن آلــحــزن مــنــه ۅلــآ غــنــآ
   لـحــۅنــه تــزيـد آلـهــم فآلـخــآطـر آلـمـجـرۅح
   تــعــنــيــه لــمــن قــآل رآح آلــعـــنـــى عــــنـــآ
   لـمـنـي تــذكـرت آلـغــضي فــآح صـدري فــۅح
   ۅتــشــۅقــت لــلــآيــآم بــهــآ طــرب ۅمــهــنــآ
   سـقــآ آلــلـه زمـآن يـۅم بـآب آلـلـقــآء مـفـتـۅح
   ڒمــآنن تــفــرقــنــآ آلــلــيــآلــي ۅتــجــمــعــنــآ
   قـبـل مـآيـجـي مـن دۅن زيـن آلـنـبـآ سـآمــۅح
   ۅيــقــطــع زمــآنــه فــيـه مــنــآ ۅيــقــطــعــنـآ
   حـآدنـي آلـمـفـآرق عـن لـقـيـآء لـطـيـف آلـرۅح
   ۅلآ عــآد بــه فــــآلــــۅضع مــــنـــآ ۅلآ مــــنـــآ
   لـۅآن حـنـآ تـنـۅدآعـنـآ عـآد آۅصلـنـآ مسـمـۅح
   لــكــن آلــبــلـآء حــل آلـهــجــر مــآ تــۅدآعــنـآ
   ۅآن رآضي بـآلــلـي كــتـبـه آلــۅآلـي فـآلــلـۅح
   جـرۅح آلـهــۅى طــآبـت ۅحـنـآ بـعـد طــآبــنـآ

   آنــآفـي رجــآء آلــلــي مـآيــقــآد آلـرجــآء لســۅآه
   سـمـيـع لـخـلــقــه مــآقــفــل دۅنـهــم بـيــبــيــآن
   سلآمي عـلـى آلـلـي يكـسب آلطـيب مـن مجـنـآه
   تــۅرث فــعــۅل آلــطــيــب ۅرث مــن آلــجــدآن
   ۅآنـآ مــآ آمـدح آلآ مــثـل صـآلـح رفـيــع آلـجــآه
   طـلــيـق آلحـجــآج آلـلـي تـبـشـر بــه آلـضيـفــآن
   لآن آلــشــعــر لــمــن صــآر فــي ۅآحــد شــرۅآه
   تــخــلــد مــعــآنــيــه ۅتـمــشــي بــه آلــركــبــآن
   ۅآنــآ ۅدي آنــي دآيـمـن مـــن حـــدى آخــۅيـــآه
   لــكــن لــآ ۅصــلــنــي لــآ رســآلــه ۅلــآ عــنــۅآن
   لـمـآشـرح ۅضعـي عــنـد رآعـي آلــۅفــآء قــضآه
   ۅهــذي عــۅآيــد رآعــي آلــۅقــفـــه كــحــيــلآن
   مـن زدآت هـمـۅمـه مـن ظـرۅف آلـدهـر يـنـصـآه
   عــز آلـلـه آلـعــزيـز آنـه لــمــآ قـــآم ســد آلـشــآن
   مــآ ســۅآۅ صـنـديــد آلـعــرب مـن ۅفــآء ســۅآه
   مـن عـصر آلجهـل آلآۅل لـعـصر آلـمـلـك سـلـمـآن

   حـنـيـنـي حـنـين آلـلـي ۅرآء آلـشبـك ۅآلـذرآ
   حـجـزهـآ سيـآج آلشبـك عـن كـل مـدهـآلــي
   ذآبـحـهـآ آلحـنـيـن ۅفـطـر آلـجـۅف ۅآنـفــرا
   خلۅج تبي عـشب آلحـيآء عـقـب آلآمـحـآلـي
   عـلـى آلـلـي غـرآمـه بـآع فآلـقــلـب ۅآتـشــرآ
   ۅغـدى حـبـه آلـصـآفــي عـذآب عـلـى حـآلـي
   آلــآ يــآ ۅلــيــفــي مــكــن آلــجــرح مــآ بــرا
   ۅآجـآمـل عـلـى آلآنـظـآر ۅآقـۅل مـتـشــآلـي
   عــيـۅنـي يـجـيـه آلـصـبـح مـآ ذآقــت آلـكــرآ
   آسـهــر نـجــۅم آلــلــيــل لـلــمــذآن آلــتــآلــي
   يـعـآتـبـنـي آلـلــي عـن هــۅى آلــزيــن مــآ درا
   دلــۅه يــضـيــقـۅن آلـخــلآيــق ۅهــۅ ســآلــي
   فـآيـلـيــت هـجــرآن آلـمــحــآبــيــن مــآ جــرا
   ۅلــآ نــزحــت آلــآيــآم خــلــي ۅهــۅ غــآلــي

   مـآ يـطرب فـۅدي كـل مـآ خمـنـي آلـتـفـكـيـر
   لــيــن شـۅف ۅضح مـخـذهـآ كـل تـفـكـيــري
   غــلآهــآ رفـيـع ۅحـبـهـآ فـآلـعــرۅق يـســيــر
   تــزآيــد غــلــآهــآ عــربــهــآ ۅآلــخــۅآۅيــري
   نـقـدمـه لـهـآ آلـلـي نمـلـكـه حشمـه ۅتـقـديـر
   عـلـى شـآنهآ مـآ حـن نـحسـب آلـمـخسـآيـري
   ۅتـسـتآهــل آلـۅضحـآ آلـمـبـآهـآه ۅآلـتكـبـيـر
   شــهــآدآته قــد جــآت مــنــي ۅمــن غــيــري
   عـلـى صـۅت رآعـيها تـحـث آلخـطـآ ۅتسـيـر
   لــمــنــه جــذبــه بـآلــدعــآ تــلــت آلــســيــري
   تـهـۅم آلــفـيــآفـي قـدمــه كـنـهــآ بـتــطـيــر
   تـقــۅل آنـه يـخـبـط جـنـبـهـا بـآلـمـۅآصـيـري
   لـكـن عـآد بـه حـمـرآء بـقـلـبـي غـلآهــآ غـيـر
   يــكــرم ۅيــحــشــم مــن ۅدآد آلـغـنــآديــري
   نــظـيـر ســنــآد كـنـهـآ مــن هـضآب آلـنــيــر
   ۅمــن در مــقــدمــه تـخــلــى آلـمــۅآخـيــري
   لــيــآ شــفــتــهــآ مـتــردم نــيــهــآ ۅبــخــيــر
   تــقـۅل آن دنـآنـيـر آلـحــكــۅمــه دنــآنــيــري

   يـآلــلــه يـآرب آلـسـمــآء آلآعـلـى ۅلآفــۅقــك عــلــۅ
   آنـت آلـلـذي بـيـدك مـفـآتـيـح آلـعــطــآء ۅقـفــۅلـهـآ
   آعـۅذ بـك مـن قــلــة آلــطــآعــه ۅمــن زۅد آلـغــلــۅ
   ۅرحـمـتـك يـآغـآفـر لـعــبـدك يــآعـسـآنـي حــۅلـهــآ
   ســلآم مـنـي للــمــلـيـك آلـلــي عــرب شـعـبـه سـلــۅ
   من طـيـب ۅقـفـآتـه مــع شـعـبـه ۅطـيـب فـعـۅلـهـآ
   مـلـيـكـنـآ آلـلـي للــحــرآيـب مــر ۅلـشــعـبـه حــلــۅ
   مـكـآنـتـه تـجــعـز آمــلــۅك آلــآرض مــآ ۅصـلولـهـآ
   تـرثـت ســلآطــيـن تـجــلــۅ فـآلــجــزيــره ۅآنـزلــۅ
   آحـمــآتـهـآ لـيــآ قـآمــت آلهــيـجـآء تـدق طـبــۅلـهــآ
   آعـلـن بـعـآصـفـه آلـحـزم لـيـن آلمــعـآديــن خـذلــۅ
   حـرب آلآعــآدي هـۅلــت مــنـهـآ ۅشافــت هــۅلـهــآ
   يـعــلـم آلــلــي فـي مـصـدمـنـآ ۅفآلـحــرب جـهـلــۅ
   حـنـآ نـسـل قــۅم عـلـى آلفــزعــه تـعــن خـيـۅلـهــآ
   آمـآ نـبـيـد آهـل آلفــتــن ۅآلآ عــن آلــديــره جــلــۅ
   هــذي فـعــآيــلـنــآ لــيــآ جــآت آلــعــدآت نـزۅلــهــآ
   شـزدمـتـنـآ مـن نـصـرة آلآســلآم ۅآلــعــفــه خــلــۅ
   ۅعـلـى آلـعـبـآده للـخـآمــيـنـي مـشـيـنـآمـفـعــۅلـهـآ

   يـآجـعــل سـحــب مــن آلمـنـشــآه مــطــآره
   تــعــل مــدهـل عـطـايـآ آلــلــه ۅتـسـقـيــهـآ
   مـن قـبـل يـآتـي لـهــيـب آلقــيـض ۅغـبـآره
   نــسـج بــآرض جـديـد آلـعـشـب كــآسـيـهـآ
   لــيــآ زم نــبــت آلــربــيــع ۅزآن مـخــضآره
   ۅآلـبـدۅ تـبــعـت دبـشــهـآ فـي مـشـهــآيـهـآ
   مــربــآع ۅقــتــن يــرد آلــفــآطــر حــۅآره
   تـرتــع بــه آلــۅضح لآ زآنــت مــفــآلــيــهــآ
   فـــي خـــآيـــع زآيــفـــن ريـــفـــه ۅنــــۅآره
   ۅآلـقــرنـۅه ۅآلــزهــر مــتـفــتـقــن فــيـهــآ
   تـعــيـش فـي جــۅ لـنـدن ۅآنـت فـآلــقــآره
   آلآ يـغــطــي عــلــى لـنــدن ۅمــن فــيــهــآ

   ۅيـآلـج قـلــبـي لـج شـۅل صـخـيـف ۅخـلــج
   تـحــنـج عـلـى مــقــهــۅرهــآ يـۅم قــفــۅ بــه
   عــلــى جــرتــه مــر (ن) تــرزم ۅمــر آتــهــج
   تـخـالـف عـبــآريـهــآ عـلـى آلـخــد مسـكـۅبــه
   عـلـى آلـلـي بـرى حـآلـي ۅفـج آلضمـآيـر فــج
   جـمــيـل آلـۅصـۅف آلـلـي مـزآيـآه مـحـبـۅبــه
   عــلـيـه آلمـشــآعــر ۅآلضلــۅع آلحـنــي تـلــج
   ۅهــۅآجـيـس فـكـري مـسـتـخـلـه ۅمـنـكـۅبـه
   آقــبـلـه ۅسـط آلـفــكــر ۅآخـذ مــعــه ۅآســج
   عــن آلـنــآس كـنـي دآخــل ۅسـط غـيــبـۅبــه
   مـع لمـعـة آلعـاتـق جـمـيـل ۅشـريـف ۅغــنـج
   هـنـۅف يـحـضر آبـلـيـس مــعــهـآ ۅمـنـدۅبــه
  2. أليسال
   16-11-2017, 12:50 AM

   رد: ديوان (جزيل الكلام) للشاعر مسفر ابن صمعه العرجاني

   ديوان (جزيل الكلام) للشاعر مسفر ابن صمعه العرجاني


   شكلك يالعجمي نهايتك تطلع مصري شغال تنزيل اشعار